آموزش

آموزش حضوری

2 ساعت کارگاه حضوری در سالن واحد آموزش گروه تهران ال ام اس حداکثر ظرفیت 25 نفر

آموزش غیر حضوری

2 ساعت کارگاه آنلاین در سامانه آکادمی گروه تهران ال ام اس حداکثر ظرفیت 50 نفر