فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی)

فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی) 50 گیگ
فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی) 100 گیگ
فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی) 200 گیگ
فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی) 300 گیگ
فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی) 400 گیگ
فضای ذخیره سازی (کلاس مجازی) 500 گیگ