وبینار بدون ال ام اس

وبینار ماهانه 20 کاربر ( یک لینک )
وبینار ماهانه 40 کاربر ( یک لینک )
وبینار ماهانه 60 کاربر ( دو لینک )
وبینار ماهانه 100 کاربر ( چهار لینک )
وبینار ماهانه 150 کاربر ( پنج لینک )